Belastingaangiftes

De belastingaangiftes zijn bedoeld voor ondernemers of particulieren. Een maandelijks, per kwartaal of per jaar terug komende plicht in onze leven.
De inkomstenbelasting jaarlijks kennen we allemaal wel, maar naast dit zijn er een aantal andere aangiftes.
Als u deze aangiftes indient door ze niet goed of zonder aftrekposten toe te passen waarop u recht had, kan dit u soms een hoop geld schelen. 

Wij helpen u graag bij deze verschillende soorten aangiftes met onze fiscale kennis en onze bij de tijd kennis met het belastingstelsel. Wij zijn er gespecialiseerd om u en uw onderneming geld te besparen, daarvoor staan boekhouders! Let op soms kan het u een hoop geld kosten als u niet of niet op tijd uw aangifte indient, of als u geen boekhouding hebt bijgehouden!

Een jaarrekening is een financieel verslag die iedere jaar wordt opgesteld, met de cijfers van het afgelopen jaar.  Met een jaarrekening geeft u de prestaties, voornamelijk het financiële, van een onderneming weer.

Er bestaan 2 verschillende jaarrekeningen.
1. Fiscale jaarrekening     
2. Bedrijfseconomisch jaarrekening

Waaruit bestaat een jaarrekening? Let op: Niet elke ondernemer hoeft een jaarrekening op te stellen en hoe groter uw bedrijf hoe meer u moet toelichten.

 • Balans
 • Winst & Verliesrekening
 • Toelichting op beide

Wie zijn er verplicht een jaarrekening op te stellen? Deze rechtsvormen moeten de jaarrekening ook deponeren bij de Kamer van Koophandel.

 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Stichting
 • Vereniging
 • Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Accountantsverklaring wanneer is het verplicht?

Volgens de wet zijn er drie soorten rechtspersonen: klein, middelgroot en groot. Voor de laatste twee categorieën is een accountantscontrole en verklaring verplicht. Voor kleine rechtspersonen kan dus ook een ander dan een accountant de jaarrekening opstellen. Feit is wel dat een accountant door zijn opleiding en ervaring expertise heeft op het gebied van verslaggeving.

Wanneer ben ik een middelgrote rechtspersoon?

Dit is het geval indien aan twee van de volgende drie criteria voldaan wordt:

Balanstotaal is groter dan of gelijk aan 4,4 miljoen euro;
netto-omzet is groter dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro;
er zijn 50 werknemers of meer.

Voldoet u aan 2 van de bovengenoemde voorwaarden dan is een wettelijke controleplicht door een accountant.​
Het grootste deel van de rechtspersonen in Nederland is aan te merken als kleine rechtspersoon.

U heeft wellicht al gehoord van een ondernemingsplan, de financieel plan is een onderdeel hiervan. Hierin berekenen wij hoeveel geld je nodig hebt om een bedrijf te starten, waar je dit kapitaal vandaan haalt en hoeveel winst u zal maken.

Waaruit bestaat een financieel plan.

 • Investeringsbegroting ( Hoeveel geld is er nodig om mijn bedrijf te runnen en/of te starten?)
 • Financieringsplan (hoe zal ik u gaan betalen?)
 • Exploitatiebegroting (wat zullen de opbrengsten en kosten zijn? Zal er winst worden gemaakt?)
 • Liquiditeitsbegroting (Wat zullen de inkomsten en uitgaven zijn? Zal er iedere maand voldoende geld op de bank zijn?)
 • Privébegroting (Hoeveel geld heeft u nodig om van te leven?)

Een balans is onderdeel van je boekhouding en een momentopname die de financiële situatie van je onderneming weergeeft. Op je balans vind je al je bezittingen, schulden, en ook je eigen vermogen terug op een bepaald moment. Je balans bestaat uit twee zijden, namelijk de activa en de passiva, de belangrijkste eigenschap van een balans is dat deze te allen tijde in evenwicht moet zijn.

 

Een winst- en verliesrekening is een periodiek overzicht van opbrengsten en uitgaven van een onderneming. Het is het financiële huishoudboekje over een tijdvak, meestal een jaar. Je maakt een optelsom van alle opbrengsten verminderd met de kosten in je zaak.

Loonbelasting is een directe belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen.
Er worden over het loon van werknemers in veel landen zogenoemde sociale premies geheven.
Juridisch gezien zijn dit twee verschillende soorten heffingen. De loonbelasting is een belasting en is daarmee een algemeen middel tot overheidsfinanciering. Sociale premies zijn daarentegen bedoeld om sociale verzekeringen te financieren.
Voor de loonbelasting is de heffingsplichtige niet gerechtigd tot een specifieke prestatie van overheidszijde, daar waar dit bij sociale premies wel het geval is (de heffingsplichtige is in de eerste plaats wettelijk verzekerd voor een bepaald risico waarvoor hij en / of zijn werkgever al dan niet wettelijk verplicht premies verschuldigd is). Het verschil is vooral van belang in grensoverschrijdende situaties.

De salarisadministratie is een ingewikkelde taak, daarom wordt het vaak uitbesteed aan een salarisadministrateur. Een werkgever met loonheffingsnummer is verplicht de aangifte loonheffing te doen.
Meer info loonbelastingen

Belastingaangifte boekhouders in Den Haag Selvi administratie

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Meer info over cookies vind u hier: https://www.selviadministratie.nl/privacy-policy/

Contact